Thông tin thẻ

Nếu thông tin thẻ không chính xác, bạn vui lòng kiểm tra và cập nhật thông tin tại trạm soát thẻ

  • Các bạn sinh viên đã đăng ký địa chỉ email có thể kiểm tra thông tin đăng ký thẻ tại đây
  • Các sinh viên khi đăng ký chưa điền địa chỉ email sẽ không chỉnh sửa thông tin được. Để có thể chỉnh sửa thông tin vui lòng cập nhật địa chỉ email để có chức năng chỉnh sửa thông tin tờ khai đăng ký tại địa chỉ: https://forms.gle/W6AtNELc3V1bYyyG7
  • Các bạn vẫn gặp khó khăn khi cập nhật email hoặc thay đổi thông tin đăng ký thẻ vui lòng đến trạm đọc mã sinh viên để được hỗ trợ.

Kiểm tra thông tin thẻ

Vui lòng nhập mã sinh viên để kiểm tra thông tin thẻ.

Bạn có thể đăng ký mới tại đây

Copyright © 2021 nhaxethongminh.com - Thiết kế bởi NHBC Media.

Chức năng

> Đăng ký

> Kiểm tra thông tin

> Cập nhật thông tin